Horari: de dilluns a dijous de 8h a 14h i divendres de 9h a 13h

Truca'ns: +376 80 90 31


ÀREA DEL COL·LEGIAT

Baixa col·legial

Normes per la sol·licitud de baixa voluntària


Per acord de Junta de Govern, els col·legiats que vulguin causar baixa voluntària, d’acord amb el previst a l’article 14, apartat 1 dels Estatuts del Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Andorra, hauran de dirigir per escrit la seva sol·licitud a la Junta, presentant-la al COPSIA personalment o bé per correu certificat.


Al produir-se la baixa voluntària, s’haurà d’estar al corrent de pagament de les quotes anyals, en el cas de no fer-les efectives quedaran pendents i s’haurà d’abonar en el moment de tornar-se a donar d’alta al COPSIA.


Rebreu una carta per confirmar la baixa col·legial.