Horari: de dilluns a dijous de 8h a 14h i divendres de 9h a 13h

Qui som

El COL.LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS D'ANDORRA (COPSIA) es constitueix com a col.legi professional que es regirà en les seves actuacions per la normativa bàsica estatal en matèria de col·legis professionals, per la Llei 3/2013, del 18 d’abril, de creació del Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra, pels seus propis estatuts, per la resta de normativa interna, i per tota la que li sigui d’aplicació general o subsidiària.

El col.legi és una entitat d'origen associatiu amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins. Per al compliment de les funcions públiques que li atribueix la llei, té la condició de corporació de dret públic.

L’àmbit territorial del COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS D’ANDORRA és el Principat d’Andorra.

L’objecte de l’organització col·legial de la psicologia és la regulació i l’ordenació de l’exercici de l’activitat professional en qualsevol de les seves modalitats, i també la salvaguarda i l’observança dels seus principis ètics, deontològics i jurídics.

El Col·legi de Psicòlegs d’Andorra és un espai professional, sense ànim de lucre, que vetlla per la qualitat de les intervencions professionals, preservant i donant suport a la praxi de cada actuació, garantint als ciutadans la òptima qualitat de l’atenció i el servei. S’hi integren de manera obligatòria tots els professionals de la psicologia que desenvolupen la seva activitat dins del Principat d’Andorra. Actualment, compta amb més de 130 col·legiats.

L’objectiu principal del Col·legi és promocionar el desenvolupament de la psicologia defensant els interessos professionals i socials dels seus membres. Amb el propòsit de representar a tots els professionals, fomentant la solidaritat i promocionant la formació i la participació com a pilars necessaris per un major desenvolupament tècnic i científic que desemboqui en la millora de l’activitat professional i vetllant per el compliment de las normes ètiques i deontològiques de la professió en benefici de la societat.

El Col·legi de Psicòlegs d’Andorra es regirà pels valors legals i ètics en vigor, per les pautes que les Institucions determinin i les que la deontologia pròpia dictamini.

L’any 1989 es va crear el Col·legi de Psicòlegs d’Andorra amb els objectius ( article 2 dels estatuts).

Promoure

Promoure i millorar el desenvolupament de l’exercici de la professió.

Interlocutor

Esser interlocutor del col·lectiu davant de les administracions i organismes estatals i associacions.

Col·laboració

Col·laborar amb altres entitats (nacionals i internacionals) en la realització d’activitats relacionades amb les  finalitats del Col·legi.

Exercir

Exercitar la funció i imposar les sancions  d’acord amb les finalitats del Col·legi.

Funcions

Realitzar  totes les altres funcions encomanades o bé es derivin del seu objecte i qui tingui relació amb les finalitats del Col·legi o de la professió.

Qui som

Junta del Col·legi

L’actual junta del col·legi de Psicòlegs d’Andorra fou elegida en Assemblea General Extraordinària del dia 12 de desembre del 2023:

  • President: Óscar Fernández
  • Secretària: Sònia Bigordà
  • Tresorer: Marc Serra
  • Vocals: Arnau López, Carme Padreny, Sílvia Palau, Paloma Ocaña, Blanca de la Cruz

Documentació

Estatuts

Estatuts del Col·legi Oficial de Psicòlegs

Descarrega